Reklamacje

 

 

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi informuje, iż klientom Banku przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Bank lub jego działalność.

Reklamację można złożyć:

W formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 9Dz. U. poz 1529),

Ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku,

W formie elektronicznej – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Reklamacja może zostać złożona przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej. Złożenie reklamacji przez klienta w każdej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta jest równoznaczne ze złożeniem jej w Banku, jeżeli chodzi o początek biegu terminu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub kuriera, Bank na życzenie klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.

Odpowiedź na reklamację klienta jest udzielana przez Bank w formie pisemnej przy użyciu czcionki wielkości co najmniej 10, a na uzasadnione żądanie klienta — przy użyciu dużej czcionki, tzw. large print, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania skargi/reklamacji. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje klienta o:

przyczynie opóźnienia,

wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,

wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

W tym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni.

Bank może dostarczyć odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

 

 

Informujemy również, iż:

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi działa zgodnie z ogólnie obowiązującymi regulacjami. Mając na względzie ochronę interesów odbiorców świadczonych przez nas usług informujemy, że:

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Bankiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może także zwrócić się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

W przypadku niesatysfakcjonującej decyzji Banku, konsumenci mogą także zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich.

W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji klienci mogą zwrócić się do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy.

Klientom przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez Bank.

Organem odwoławczym w sprawach reklamacji jest Zarząd Banku

Szczegółowych informacji dotyczących zasad składania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Małej

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Małej Wsi

 

 

 

                      Kod SWIFT Banku

                           POLUPLPR